پروژه مجتمع تجاری اداری مطهری – آرمان

نوع خدمات:
طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش میخکوبی، انکراژ و شمع های فولادی