پروژه مجتمع تجاری-تفريحی پارک گيوی

نوع خدمات:
مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی پروژه مجتمع تجاری تفريحی پارک گيوی