پروژه مجتمع تجاری درمانی میثاق اراک

نوع خدمات:
طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ (میخ‌کوبی)، انکراژ و شمع‌های فولادی