پروژه مجتمع تجاری ژله کیش

نوع خدمات:
مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای عملیات پایدارسازی و مهار گوه فعال شده به روش نیلینگ