پروژه مجتمع مسکونی آزادی – زنجان

نوع خدمات:
طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی