پروژه مجتمع مسکونی ارغوان – آذرمینا

نوع خدمات:
طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ