پروژه مجتمع مسکونی افشین نیاوران

نوع خدمات:
طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع های فولادی