پروژه مجتمع مسکونی بام نیلوفر

نوع خدمات:
کنترل طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ