پروژه مجتمع مسکونی تهرانپارس

نوع خدمات:
طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش میخکوبی، انکراژ