پروژه مجتمع مسکونی خوارزمی

نوع خدمات:
کنترل طراحی و نظارت عالیه سیستم پایدارسازی گود به روش میخکوبی، انکراژ و شمع های فولادی