پروژه مجتمع مسکونی خیابان سپند اقدسیه

نوع خدمات:
طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ (میخکوبی)، سازه نگهبان خرپایی و مهار متقابل (استرات)