پروژه مجتمع مسکونی خیابان هجدهم یوسف آباد

نوع خدمات:
طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی