پروژه مجتمع مسکونی سروستان

نوع خدمات:
طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمعهای فولادی