پروژه مجتمع مسکونی سنبل

نوع خدمات:
طراحی و مدیریت اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع های فولادی