پروژه مجتمع مسکونی شاهین – سعدآباد

نوع خدمات:
طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ و نیلینگ