پروژه مجتمع مسکونی شمس آباد

نوع خدمات:
طراحی و مدیریت اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش شمعهای فولادی و مهاربندی افقی – استرات