پروژه مجتمع مسکونی فرمانیه – نوریان – آذرمینا

نوع خدمات:
طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی