پروژه مجتمع مسکونی فرید نیاوران

نوع خدمات:
طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش میخکوبی و خرپا