پروژه مجتمع مسکونی ماکوئی پور

نوع خدمات:
طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش میخکوبی و شمع های فولادی