پروژه مجتمع مسکونی نورا

نوع خدمات:
طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش میخکوبی، انکراژ و شمع های فولادی