پروژه مجتمع مسکونی نگین نارنجستان

نوع خدمات:
طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع های فولادی