پروژه مجتمع مسکونی وزراء

نوع خدمات:
کنترل طراحی و نظارت عالیه و مقیم عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی