پروژه مجتمع مسکونی کوهیار – فرشته – بوسنی

نوع خدمات:
طراحی و نظارت بر اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ