پروژه مجتمع مسکونی گلنار

نوع خدمات:
طراحی و نظارت عالیه بر اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ