پروژه مجتمع مسکونی یارمحمدی دروس

نوع خدمات:
طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمعهای فولادی