پروژه مجتمع مسکونی ۲۲ یوسف آباد

نوع خدمات:
طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش انکراژ و نیلینگ