پروژه مجتمع مسکونی ۲۸ یوسف آباد

نوع خدمات:
طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش انکراژ و نیلینگ