پروژه مخازن نفتی بصره

نوع خدمات:
طراحی و ارائه پیشنهاد عملیات بهسازی خاک، به روش اختلاط عمیق خاک