پروژه مسکونی خیابان بهار

نوع خدمات:
طراحی و اجرای پروژه مسکونی ۷ طبقه خیابان بهار (اسکلت بتنی)