پروژه مسکونی خیابان جعفربای

نوع خدمات:
طراحی و اجرای پروژه مسکونی ۹ طبقه خیابان جعفربای (اسکلت بتنی)