پروژه مسکونی مهدیزاده خیابان ۱۵۲

نوع خدمات:
طراحی پروژه مسکونی ۷ طبقه خیابان ۱۵۲ (اسکلت فلزی)