پروژه پارکینگ طبقاتی و باشگاه بانک مرکزی

نوع خدمات:
طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع های فولادی