پروژه کنترل فرسایش شیروانی خاکی مشرف به کانال سد تنگ حمام

نوع خدمات:
مطالعه و بررسی گزینه های موجود در کنترل فرسایش شیروانی خاکی مشرف به کانال سد تنگ حمام، سر پل ذهاب