پروژه مجتمع تجاری-اداری و هتل سیدخندان

نوع خدمات:
طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی